وب سایت رسمی انجمن کونگ فو توتایما کشور

نام و نام خانوادگی : محمدنقی اصغری وحدانی

سمت : رئیس بانوان استان آذربایجان شرقی

رتبه فنی : دان چهار

مربیگری : درجه سه

داوری : درجه سه

عناوین :
✔ کارشناس و مربی ورزشهای رزمی و همگانی

محمدنقی اصغری وحدانی