وب سایت رسمی انجمن کونگ فو توتایما کشور

۱ـ یک مبارز به هیچ گروهی تعلق ندارد:
گرچه او برای انجام هنرهای رزمی نهاد یا موسسه ای خاص دارد اماسعی میکند تا تکنیک هایی را از سایر سبکها برداشت نموده و مجموعه ای مرکب برای خود ایجاد کند

۲ـ یک جنگجو باید ساده بگیرد:
تکنیکهای او باید بر مهارت های کلی حرکتی وابسته باشد.اگر حرکتی بد و پیچیده انجام شود شکست حتمی است.تکنیکهای ساده که سریعتر و تند تر اجرا میشود او را زنده نگه

میدارد
۳ـ مبارزی که خوب تمرین میکند بهتر میجنگد:هرچه با تلاشی بیشتر به تمرین بپردازید مبارزه ای ساده تر خواهید داشت.
تمرین زیاد تنها باتمرین واقعی در صحنه های برخورد واقعی حاصل میشود