وب سایت رسمی انجمن کونگ فو توتایما کشور

کمیته دفاع شخصی

نام و نام خانوادگی : نادر همدانیان

سمت : مسئول کمیته دفاع شخصی کشور

درجه فنی : دان دو

درجه مربیگری : درجه سه

درجه داوری : درجه سه

آدرس : شهریار

نادر همدانیان