وب سایت رسمی انجمن کونگ فو توتایما کشور

کمیته پیشکسوتان

نام و نام خانوادگی : محرم وزیری گوهر (بهروز)

سمت : مسئول کمیته پیسکسوتان

درجه فنی : دان شش

درجه مربیگری : درجه یک

درجه داوری : درجه یک

آدرس : شهریار

محرم وزیری گوهر (بهروز)