وب سایت رسمی انجمن کونگ فو توتایما کشور

کمیته مسابقات

نام و نام خانوادگی : سعید جعفری

سمت : مسئول کمیته مسابقات کشور

درجه فنی : دان چهار

درجه مربیگری : درجه دو

درجه داوری : درجه دو

سعید جعفری